תקנון תנאי שימוש

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 • כ.ג חברה לשיווק בע"מ ח.פ 513775486.
 • אתר האינטרנט Cafgimel.co.il (להלן: "האתר").
 • המוצרים הינם המוצרים המוצגים באתר והם המוצעים למכירה לקהל הגולשים.
 • הכתובת למשלוח הינה הכתובת שצוינה בהזמנה למשלוח הזמנות.
 • ימי עסקים הינם בימים א'-ה' בשעות 07.30-16.00, לא כולל ימי שישי, חגים, ערבי חג וחול המועד.
 • התקנון הינו בלשון זכר אך הוא פונה לגברים ונשים כאחד.

מידע כללי

 1. האתר הינו בבעלות כ.ג חברה לשיווק בע"מ ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר קטלוגי/תדמיתי וכאתר סחר אלקטרוני למכירת מוצרי אפייה, אריזה ומוצרים חד פעמיים (להלן: "המוצרים").
 2. השימוש ו/או ההזמנה דרך האתר מותנה בקריאה והסכמה לכל הוראות ותנאי התקנון והגולש ו/או המשתמש ו/או הרוכש (להלן: "המשתמש") מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד כ.ג חברה לשיווק בע"מ ו/או מי מטעמם (להלן: "החברה") ו/או כנגד האתר בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה וידוע לו כי השימוש באתר מהווה הסכמה לכל תנאיו.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים ועדכונים בתקנון ו/או באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 4. תקנון תנאי השימוש הינו הבסיס החוקי לשימוש באתר והוא המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש.
 5. תנאי התקנון חלים על כניסה לאתר ו/או שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר תקשורת אחר, אם באמצעות רשת האינטרנט בישראל ומחוץ לה ו/או בכל דרך אחרת דרכה ניתן לגלוש באתר.
 6. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 7. רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר מהווים ראיה לנכונות הפעולות.
 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה, ברם, החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני המשתמשים תמונות מדויקות ככל האפשר. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את האתר ו/או מי מטעמם.
 9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המפורסמים באתר באמצעות תמונה, מלל ו/או בכל דרך אחרת.
 10. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי ו/או לכל מאן דהוא כתוצאה משימוש באתר שלא על פי תנאי תקנון זה.
 11. תקנון תנאי השימוש הינו במצטבר, ולא לחילופין, כך שתנאי התקנון יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא כמצמצמים זה את זה.
 12. המחירים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, ככל והוא חל על פי דין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 13. על המשתמש באתר להיות מעל גיל 18.

מבצעים

 1. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות והיא שומרת לעצמה את הזכות לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
 2. במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד גמר המלאי, הכל בהתאם לתנאי המבצע ו/או למידע המצוין באתר ו/או להחלטת החברה.

הרשמה וביצוע הזמנות 

 1. על מנת לרכוש את המוצרים באתר על המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים באתר בצורה מלאה ומדויקת. מובהר כי ככל וימסרו לחברה פרטים שגויים החברה אינה יכולה להתחייב להגעת המוצרים ליעדם. עוד מובהר, כי ככל והמוצרים יוחזרו לחברה עקב מתן פרטים שגויים ו/או משום שהמשתמש ו/או מי מטעמו אינו נוכח בכתובת שצוינה למשלוח, החברה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום דמי משלוח וטיפול.
 2. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך זה שהמוצר אכן קיים במלאי במחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. מובהר, כי ככל והמוצר אינו קיים במלאי החברה, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד שלישי ו/או למי מטעמם.
 3. ככל ויתברר כי כרטיס האשראי של המשתמש אינו בתוקף, כי חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה ו/או פייפאל אינה מכבדת את החיוב, כי המוצר המבוקש אינו מצוי במלאי החברה וכד', נציגי החברה יצרו קשר עם המשתמש על מנת להשלים ו/או לבטל את העסקה.
 4. מובהר כי במידה והתשלום מבוצע באמצעות פייפאל (ככל והאופציה לביצוע התשלום באמצעות פייפאל אפשרית לביצוע באמצעות האתר) תועבר ההזמנה לביצוע רק לאחר קבלת אישור מחברת פייפאל. עוד מובהר, כי השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת פייפאל ולא של האתר.
 5. יובהר, כי החברה רשאית שלא לאשר הזמנה של משתמש, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, במקרה בו הפרטים שנמסרו לחברה שגויים, בשל אי עמידה בתנאי תקנון תנאי השימוש, ככל וכרטיס האשראי חסום או מוגבל, מעשה או מחדל העלול לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים, אי זמינות המוצר בחברה וכד'.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. האמור בתנאי התקנון בכלל, ובפרק הדן בביטול עסקה בפרט, כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 (להלן יחד: "החוק") ו/או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות").
 2. בכפוף להוראות החוק ו/או התקנות, על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח מיד עם קבלתו וכי ככל ותתגלה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו, על המשתמש לעדכן את החברה באמצעות פקס או מייל jack@cafgimel.co.il לאלתר ולא יאוחר מ-14 יום.
 3. ביטול עסקה (למוצרים שאינם מתכלים ו/או מתקלקלים) תעשה בהתאם להוראות החוק ו/או התקנות, בתיאום מראש עם נציגי החברה, עם חשבונית מקור, בכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצרים, המוצרים הינם באריזתם המקורית, המוצרים לא נפגמו וכד'. עלות ההחזרה חלה על המשתמש ותשולם על ידו ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה. החברה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה המוחזרת.
 4. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי ובכפוף להוראות החוק והתקנות בדבר תשלום דמי ביטול.
 5. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה עבורם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות ו/או במידה ועלות המוצר אינה עולה על סך של 50 ₪.

אספקה, משלוחים ואזורי חלוקה

 1. אספקת המוצרים הינה באמצעות נציגי החברה ו/או בכל דרך אחרת שתראה לחברה כמתאימה (להלן: "נציגי השילוח"), בהתאם לאזורי החלוקה שייקבעו על-ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם ועד 5 ימי עסקים (כולל). במידה וכתובת המשלוח נמצאת באזורים שהינם מחוץ לאזורי החלוקה, אף אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה בחברה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לספקה למשתמש.
 2. בנוסף למחירי המוצרים המשתמש יחויב בדמי טיפול ו/או משלוח, הכל כמפורט באתר. החברה שומרת על זכותה לעדכן את דמי הטיפול ו/או המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה.
 3. החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם כגון אסונות טבע, כוח עליון, פורס מז'ור, עיכובים, שביתות, תקלות, חגים, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים אשר יפגעו בהשלמת תהליך הרכישה, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני וכד'. מובהר, כי עיכוב באספקת מוצרים עקב נסיבות כמתואר לעיל לא יחשבו כאיחור במועד האספקה.
 4. במידה ומוצר שהוזמן לא קיים במלאי החברה רשאית לספק ללקוח מוצר דומה ככל האפשר למוצר שהוזמן על ידו. ככל ואין במלאי החברה מוצר דומה, החברה תוכל ליצור קשר עם הלקוח בתוך זמן סביר, להציע לו מוצר חלופי ולעדכן את פרטי התשלום בהתאם. אין באמור לעיל בכדי לעכב את משלוח יתרת המוצרים הקיימים במלאי.
 5. ההזמנה תסופק למשתמש לאחר השלמת תהליך הרכישה, בכפוף לתקנון תנאי השימוש ולימי האספקה הקבועים בחברה, בתנאי שבבעלות המשתמש כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
 6. במידה והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחברה. על המשתמש חלה האחריות לתאם מועד חלופי לאספקת המוצרים. עבור משלוח נוסף המשתמש יחויב בדמי טיפול ו/או משלוח נוספים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש.
 2. פרטי המשתמש, כפי שיעודכנו באתר ע"י המשתמש, כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.
 3. החברה לא תחשוף את פרטי המשתמש, למעט במקרים הבאים: ככל והחברה תידרש לעשות זאת מכוח צו שיפוטי ו/או בהתאם לדין; ככל וקיים חשש שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או במידה וקיים חשש שמא פעולותיו של המשתמש אינן חוקיות; ככל וקיים חשש כי המשתמש הפר את תקנון תנאי השימוש; ככל והדבר יידרש לפעילות החברה. למשתמש לא תהיה טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 4. לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטי המשתמש, שמטרתו קידום מכירות, ניתוח הרגלי הקניה של המשתמש, עריכת סקרים ומחקרים, לצרכים פנימיים של החברה, דיוור חומר שיווקי, לרבות באמצעות קבצי cookie וכד'. מובהר כי שימוש כמפורט לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה העומדת לו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ו/או בהתאם לכל חוק ו/או תקנה החלים בעניין זה.
 5. המשתמש מאשר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את פרטיו ומסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 6. משתמש המתנגד לשימוש בפרטיו, משתמש המעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה ומשתמש המבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיע על כך בכתב לחברה במייל: jack@cafgimel.co.il ו/או באמצעות מנגנון ההסרה.
 7. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר.
 8. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שתיגרם לחברה, לרבות פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית, פגיעה מסחרית, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וכד'.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של המוצרים שבאתר, הן הקיימים ו/או אלו שיהיו קיימים בעתיד, לרבות אך לא רק, שם החברה, האתר, הדומיין, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), הסודות המסחריים, התוכן, הלוגו, התמונות, המלל, הטקסט, האייקונים, סרטוני הוידאו והאנימציה וכן כל מידע אחר המצוי באתר הינו רכושה של החברה בלבד והמשתמש מסכים כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעתיק, ישכפל, יפיץ, ימכור וישווק מידע כלשהו מהאתר ו/או לא יעשה שימוש במוצרים המופיעים באתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 2. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות ו/או תוכנות מזיקות או זדוניות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר ו/או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 שמירה על סודיות

 1. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר ועושה כמיטב יכולתה בכדי לשמור על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה וכן על מנת להגן על המשתמשים, הסוחרים וחברות האשראי, ברם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באופן מוחלט.
 2. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי נעשית באופן מוצפן ומאובטח, בהתאם לתקנים בינלאומיים.
 3. יובהר, כי במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה אינה מתחייבת על התנהלות האתר כסדרו וללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או הנתונים בו יהיו חסינים באופן מוחלט וידוע למשתמש כי החברה לא תחוב ו/או תישא באחריות – לכל מאן דהוא – בגין כל נזק ו/או אובדן.

התיישנות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מסכים ומאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים הינה 6 חודשים ממועד קבלת המוצרים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות, בין היתר, כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. על השימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים מהשימוש בו (ישיר ו/או עקיף) יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, מקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב-יפו בלבד (בהתאם לסמכותו העניינית של בית המשפט) והדין החל הינו הדין הישראלי אשר יגבר על כל דין אחר.